Затверджую

Директор ___________ І.Маменко

План роботи

методичного кабінету на 2018-2019 навчальний рік

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка
1 Підготувати проект наказу про методичну роботу на 2018-2019 н.р. До 05.09.18 Колінько Н.Ю.
2 Скласти план роботи на 2018-2019 навчальний рік До 10.09.18 Колінько Н.Ю.
3 Оновлювати і поповнювати інформаційно-методичну базу МК Протягом року Колінько Н.Ю.
4 Поповнювати книжний фонд МК новинками методичної літератури, підручниками, посібниками, періодичними виданнями. Протягом року Колінько Н.Ю.
5 Оновлювати картотеку нормативно-інструктивних документів Протягом року Колінько Н.Ю.
6 Скласти план та графік підвищення кваліфікації педпрацівників на 2019 -2020 н.р. До 25.09.2018 р Колінько Н.Ю.
Організувати педагогічні виставки: - Використання ідей В.О. Сухомлинського в роботі вчителів закладу; - З досвіду вчителів школи; Грудень Лютий Колінько Н.Ю., керівники ШМО.
7 Надавати консультаційну допомогу учителям в підготовці доповідей, презентацій, відкритих уроків, виховних заходів, творчих звітів тощо Протягом року Колінько Н.Ю., керівники ШМО.
8 Організація семінарських занять з актуальних питань педагогіки і психології Згідно плану Колінько Н.Ю., керівники ШМО.
9 Проведення інформаційного огляду новинок психолого-педагогічної, методичної та фахової літератури Протягом року Колінько Н.Ю., Іванич М.М.
10 Організувати та провести атестацію педагогічних працівників. Організувати методичний супровід атестації та вивчити систему роботи вчителів, що атестуються Колінько Н.Ю., Іванич М.М., члени атестаційної комісії
11 Забезпечити участь педпрацівників в роботі шкільних, районних, обласних семінарах, методичних заходах, конкурсі «Вчитель року» Протягом року Колінько Н.Ю., Іванич М.М.

Пам’ятка

керівнику методичного об’єднання

1. Проаналізуйте кількісний та якісний склад методичного об’єднання.

2. Проаналізуйте ефективність роботи шкільного МО за минулий навчальний рік. Оцініть його реальний вплив на:

· ріст професійної майстерності вчителів;

· розвиток творчого потенціалу членів шкільного МО;

· впровадження інноваційних технологій навчання;

· поліпшення стану викладання предмета (циклу предметів)

· піднесення рівня знань, умінь і навичок учнів.

3. На основі діагностики визначте:

· мету і основні завдання шкільного МО на новий навчальний рік;

· основну проблему, над розв’язанням якої буде працювати шкільне МО.

4. Сплануйте роботу шкільного МО на навчальний рік. Враховуючи результати діагностування, інтереси і запити вчителів, визначте зміст кожного засідання.

5. Готуючись до проведення засідань шкільного МО, подбайте про:

· вивчення і аналіз стану навчально-виховної роботи;

· організацію цілеспрямованого взаємовідвідування уроків;

· проведення відкритих уроків;

· спрямування самоосвітньої роботи вчителів;

· моделювання, вивчення, узагальнення і поширення перспективного досвіду.

6. Раціонально поєднуйте традиційні та натрадиційні форми проведення засідань шкільного МО.

7. Ширше використовуйте в роботі з вчителями інтерактивні методи навчання.

8. В роботі з педагогічними кадрами реалізуйте можливості диференціації, особистісно орієнтованого, індивідуально-діяльнісного підходу. З цією метою:

· постійно тримайте в полі зору процес професійного становлення молодих вчителів: організуйте наставництво, стажування, консультування.

· вчителів-майстрів педагогічної праці активно залучайте до підготовки і проведення методичних заходів, дослідницької роботи, вивчення і узагальнення ППД, до участі в конкурсі «Учитель року».

· Ефектино використовуйте творчий потенціал учителів- членів обласних і районних творчих груп, слухачів шкіл передового досвіду, педагогічних майстерень, проблемних лабораторій.

9. Приділяйте належну увагу розробленню методичних рекомендацій з проблем, які розглядаються на засіданнях шкільного МО.

10. Продумуйте зміст і форми робіт із педагогічними кадрами в період між засіданнями шкільного МО:

· постійно дбайте про поліпшення позакласної роботи із предмета (циклу предметів); про організацію роботи гуртків, факультативів, об'єднання за інтересами, клубів, проведення предметних тижнів, конкурсів, турнірів, академбоїв, олімпіад тощо.

Функціональні обов'язки керівника методичного об'єднання :

1. Планування роботи методичного об'єднання.

2. Складання аналітичного звіту роботи.

3. Надання практичної допомоги вчителям у підготовці доповідей, рефератів, методичних розробок тощо.

4. Організація роботи з опанування методики викладання молодими вчителями.

5. Організація систематичного вивчення нових програм та підручників.

6. Вивчення стану успішності учнів

7. Відвідування уроків учителів.

8. Допомога в підготовці членів МО до атестації.

МО веде ділову документацію. Наприкінці навчального року складає звіт про роботу за рік.

Перелік документів, що відображають діяльність методичного об’єднання

  1. План роботи МО.
  2. Матеріали засідань МО (протоколи, тези виступів).
  3. Картотека ППД.
  4. Відомості про вчителів школи.
Кiлькiсть переглядiв: 3927